บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย

บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขายบัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย  ในความหมายโดยทั่วไป  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการ โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้าย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเครื่องมือเดียวได้ โดยทั่วไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนักงานขายไปแจกสินค้าตัวอย่างตามบ้านเป็นต้น

บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย 
มีอะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัท / ห้าง ได้จัดทำ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ผู้รับต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และผู้จ่าย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราภาษีการหัก ณ ที่จ่ายคือร้อยละเท่าไหร่

บัญชี ภาษี ค่าส่งเสริมการขาย ในความหมายของกรมสรรพากร  คือ รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง
     1.  เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน
     2.  เงินช่วยเหลือ
     3.  เงินส่วนลด หรือ
     4.  เงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่

ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้า

ที่จะนำไปขายต่อ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินดังกล่าวจะคำนวณจากฐานการซื้อขายหรือคำนวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่าย ของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายสินค้า ให้ผู้ซื้อ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ

คือ ขายให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ประกอบการขายปลีกหรือขายส่งสินค้าหรือผู้แทนจำหน่าย  (ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว คนกลาง ตัวแทน นายหน้า ไม่ได้ซื้อไปใช้เอง หรือรายย่อย)

เมื่อบริษัท จ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจเป็นสัญญาระยะยาว - การจ่ายอาจจะจ่ายเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ เงินส่วนลด หรือเงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ

ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินดังกล่าวจะคำนวณจากฐานการซื้อขายหรือคำนวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่าย ของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย

ถ้าการจ่ายเงินเพื่อให้มีผลต่อการขาย ลดต้นทุนรายจ่าย - ถือเป็นค่าส่งเสริมการขายตามความหมายนี้ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 ทุกครั้งที่มา : www.beeaccountant.com
 16783
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์