Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
FAQ Onlineเข้าชม
หน้าจอ JC Option หากกำหนด Option วัตถุดิบขาด Stock เปิดใบ PR จะมีผลกับขั้นตอนอย่างไร 3144
หากต้องการบันทึกติดตามหนี้ ในกรณีที่มีการติดตามหนี้ และได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้วสามารถ เลือก Optio3141
หากบันทึกใบสั่งซื้อโดยต้องการให้แสดงชื่อผู้ขอซื้อในนกรณีที่อ้างอิงเอกสารอนุมัติขอซื้อ จะมีวิธีการอย่3139
ในกรณีที่รับชำระหนี้เป็น เงินโอนผ่านธนาคาร จะต้องบันทึกรายการอย่างไร 3133
กรณีที่ทำเบิกเงินทดลอง โดยมีการสั่งจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่าย เมื่อไปดูรายงานเช็คจ่ายจะไม่แสดงชื่อเจ้าหนี้3123
ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าระบบ IC มีขั้นตอนอย่างไร3122
การตรวจสอบ “ยอดค้างรับ” สำหรับรายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minimum Stock (บวกค้างรับ)3121
กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ต้องการ Post GL ต้นทุนสินค้าที่ขายทำอย่างไร3119
วิธีกำหนด Option รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสินค้า กรณีนำส่วนลดท้ายบิลมาหักกับยอดขาย 3119
รับชำระหนี้ในกรณีที่ขายสกุลเงินต่างประเทศแล้วดึง Invoice ไม่เจอมีวิธีการทำอย่างไร 3116
วิธีการกำหนด Running ของรหัสสินค้า มีวิธีการกำหนดอย่างไร 3113
การบันทึกรายการรับชำระหนี้แล้วโปรแกรมเตือนรหัสผังบัญชีต้องมีแผนกเกิดจากสาเหตุอะไร 3108
วิธีการเรียกดูรายงานใบเสนอราคาที่อนุมัติ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร3089
วิธีแก้ไขปัญหาการ Add form ผ่าน Lan มองเห็นฟอร์มเพียงบางเครื่องโดยระบบกำหนดสิทธิ์เป็น Domain3085
รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่อยู่แสดงไม่ถูกต้อง 3085
วิธีการบันทึกรับชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิต จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 3082
ทำรายการที่หน้าจอใบสั่งขาย เมื่อ Save โปรแกรมจะไม่ให้ Save เพราะสินค้าติดลบ3082
ต้องลบรหัสผังบัญชีที่ไม่ต้องการออก โปรแกรมมีข้อความแจ้งเตือนรายการนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วไม่สามารถลบได้3075
วิธีบันทึกยกเลิกเช็คจ่ายแต่ทำการค้นหา(Find)ไม่พบเลขที่เช็คนั้นที่หน้าจอยกเลิกเช็คจ่าย3074
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ GL ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไ3073
วิธีการแก้ไขกรณีที่ Icon ของโปรแกรมแสดงเป็นรูปกากบาท 3071
ทำรายการรับสินค้าเข้าที่ ระบบ WH แต่ Save ไม่ได้ โปรแกรมฟ้องว่า 3069
วิธีการกำหนดงวดบัญชี 3066
วิธีการเรียกดูรายงานติดตามหนี้โดยต้องการเลือกตามพนักงานขายสามารถเรียกดูได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร3056
หากต้องการพิมพ์ voucher ของหน้าจอจ่ายชำระหนี้ แล้วต้องการให้แสดงเพิ่มเลขที่เอกสารอ้างอิงและวันที่เอก3044
วิธีการบันทึกรายการขอเคลียร์เงินทดรอง ในกรณีที่มีทั้งรายการที่คิดภาษีและไม่คิดภาษี 3042
Purchase Order 3042
วิธีการอ้างอิงเช็คจ่าย 1 ฉบับมาบันทึกจ่ายชำระรายการซื้อสดหลายเลขที่เอกสาร 3036
การ Design เพิ่มคอลัมน์หมายเหตุที่เมนู หน้าจอกำหนด Lot No.กรณี Export รายงานเป็น Excel มีวิธีอย่างไร3030
หากต้องการเรียกดูรายงานแสดงช่องรหัสผู้เสียภาษีของลูกค้าแต่ละรายทั้งที่หน้ารายงานและเมื่อทำการ Export3029
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai