Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการอ้างอิงใบสั่งขาย ระบบ Sale Order มาเปิดใบสั่งผลิต โปรแกรมรองรับหรือไม่

วิธีการอ้างอิงใบสั่งขาย ระบบ Sale Order มาเปิดใบสั่งผลิต โปรแกรมรองรับหรือไม่ และมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

เมนูเปิดใบสั่งผลิต  สามารถอ้างอิง ใบสั่งขาย มาบันทึกรายการได้  โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการบันทึกรายการ
1.เปิดใบสั่งขาย ที่ระบบ Sale Order / SO Data Entry / เมนูใบสั่งขาย  บันทึกรายการตามปกติ  แต่สิ่งที่สำคัญคือ   ต้องระบุ  รหัส Job ที่ Tab more  ที่ต้องการผลิตเข้าไปด้วย เมื่ออ้างอิงใบสั่งขายไปบันทึกเมนู เปิดใบสั่งผลิต  (Job Cost) โปรแกรมจะตรวจสอบที่ รหัส Job งาน กับ SO No. (หน้าต่าง เปิดใบสั่งผลิต JC) เพื่ออ้างอิงเอกสารซึ่งกันและกัน
1.1เปิดใบสั่งขาย  ที่เมนู  Sale Order บันทึกรายการที่ได้รับจากการสั่งซื้อปกติ โดยต้องระบุ รหัส ลูกค้าเข้าไปเพื่ออ้างอิงไปบันทึกรายการที่ระบบ JC


    

1.2Tab more บันทึกรหัส Job ที่ได้รับสั่งทำ  ซึ่งรหัส Job นี้จะต้องอ้างอิงไปเปิดใบสั่งผลิต
ที่เมนู เปิดใบสั่งผลิต  เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วให้ Save


    

2. จากนั้นอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย มาบันทึกรายการที่เมนู เปิดใบสั่งผลิต  ระบบ Job Cost / JC Data Entry/ เมนูเปิดใบสั่งผลิต
2.1 หน้าต่างเปิดใบสั่งผลิต 
A: ช่อง รหัส Job  อ้างอิงรหัส Job ที่ได้ปิดไว้ที่ใบสั่งขายซึ่งรหัส Job จะต้องตรงกับเอกสารเปิดใบสั่งขาย เนื่องจากโปรแกรมจะตรวจสอบรหัส Job งาน กับใบสั่งขายที่เปิดไว้
B: ช่อง SO No.  อ้างอิงเลขที่ใบสั่งขายมาบันทึกรายการ  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดที่ได้บันทึกไว้ให้ปกติ


     

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai