Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Auditor & Internal Control


 http://www.prosoftwinspeed.com/FileSystem/Image/winadmin/20101026/logo_Key_winspeed.png
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลและการควบคุมภายใน เพื่อการตรวจสอบระบบการทำงาน
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข การบันทึก การลบข้อมูลที่หน้าจอต่างๆ ว่าทำโดย
  User ใคร เวลาใด
 • สามารถตรวจสอบการ Update การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหน้าจอที่เราต้องการตรวจสอบว่า
  หลังจากที่มีการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว มีการ Update หรือแก้ไขข้อมูลหรือไม่ อย่างไร  
 • สามารถตรวจสอบการกำหนดข้อมูลเริ่มต้นที่ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องตามหลักบัญชี
 • สามารถช่วยควบคุมระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนิน
  งานได้ตามระบบที่วางไว้
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเจ้าหนี้ ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบลูกหนี้ ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเช็ค และ ธนาคาร ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงาน ในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบผังบัญชี ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบสินค้าคงคลัง สต๊อกสินค้า ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลาย รายงานในระบบ
 • สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบซื้อ-ขาย ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ
Service
Complain
ContactUs
Download