Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Advance System

 Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป บันทึกจ่ายเงินทดรอง
  • สามารถบันทึกจ่ายเงินทดรองเป็นเงินสด เช็ค โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้
  • สามารถระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทั้งมีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จรับเงิน
  • สามารถยกเลิกเอกสารขอเคลียร์เงินทดรองได้
  • การเบิกและการเคลียร์เงินทดรองสามารถ Post การบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติได้
  • สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้ทั้งกรณีเงินขาด หรือเงินเกิน
  • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อได้
  • สามารถบันทึกขอเบิกเงินทดรองแยกตามพนักงานได้
  • สามารถบันทึกเบิกเงินทดรองโดยอ้างอิงจากเอกสารใบขอเบิกเงินทดรองได้
  • สามารถบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองก่อนที่จะนำเอกสารไปเคลียร์เงินทดรองได้
Service
Complain
ContactUs
Download