Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Cheque And Bank


Prosoft WINSpeed ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน
 • ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่าย
 • ควบคุมรายการเช็ครับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
 • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก - ถอน
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • สามารถทำ Bank Reconcile
 • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
 • สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได
 • สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกำหนดนำฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ 
 • สามารถดูรายการวันที่กำหนดเช็ครับ และวันที่กำหนดเช็คจ่าย
   Prosoft WINSpeed ดูรายงานแยกอายุเช็ครับและเช็คจ่ายได้
  ได้จากปฏิทินและสามารถ Drill down ดูรายละเอียดรายการเช็คได้ 
 • สามารถดูรายงานแยกอายุเช็ครับและเช็คจ่ายได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ในโปรแกรม 
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่ายได้ทุกธนาคาร
 • ควบคุมรายการเช็ครับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ 
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

Service
Complain
ContactUs
Download