Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Accounts Payable


โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed
 • สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ทั้งแบบมีภาษีและไม่มีภาษี โดยแยกตาม
  แต่ละแผนกได้
 • สามารถบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยอ้างอิงรายการเอกสารมาจากใบสั่งซื้อ หรือจ่ายเงินมัดจำ
 • เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ระบบจะคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ คือ การบันทึก
  เจ้าหนี้ยกมา ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ Pre-Payments และ จ่ายชำระหนี้
 • สามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อ-ขายล่วงหน้า โดยวันที่จ่ายชำระหนี้ ระบบจะดึงอัตราแลกเปลี่ยนตาม Invoice ที่จองไว้ล่วงหน้ามาทำการคำนวณ ส่วน Invoice ปกติ ระบบก็จะดึงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันมา คำนวณให้
 • สามารถดูกำไรขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย โปรแกรมจะคำนวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งเจ้าหนี้ กับ ณ วันที่จ่ายชำระหนี้
 • สามารถประมาณการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศในอนาคตได้ (Forecast) โดยสรุปตามแต่ละสกุลเงิน
      Prosoft WINSpeed Pre-Payments เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ได้โดยบันทึกรายการเช็คได้ไม่จำกัด
 • ในกรณีที่มียอดคงค้างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็สามารถดูกำไร - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะคำนวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยนณ วันที่ตั้งเจ้าหนี้กับ ณ วันที่เรียกดูข้อมูล
 • สามารถกำหนดวันที่นัดชำระหนี้จากใบรับวางบิลได้
 • สามารถทำ Pre-Payments เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ได้โดยบันทึกรายการเช็คได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึก Pre-Payments โดยอ้างอิงเอกสารจากเจ้าหนี้การค้า ใบรับวางบิล จ่ายเงินมัดจำ (Many & ndash;to-one)
 • ในกรณี Pre-Payments ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  สามารถดูกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • สามารถบันทึกจ่ายชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากเจ้าหนี้การค้า
  ใบรับวางบิล หรือ Pre-Payments (Many-to-one)
 • สามารถบันทึกจ่ายชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่รับวางบิล รับชำระพร้อมกับเอกสารที่รับวางบิลแล้วได้
 • สามารถดูกำหนดวันรับวางบิล วันนัดจ่ายชำระจากใบรับวางบิล กำหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
   Prosoft WINSpeed คำนวณการได้รับส่วนลดเงินสด
 • สามารถปรับเปลี่ยน Form ใบรับวางบิลได้เองตามต้องการ
 • สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน และรายละเอียด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ส่วนลดเงินสด, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, รายได้อื่นๆ ได้ในเอกสารเดียวกัน
 • เช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้หลายราย และเช็ค 1 ใบ สามารถตัดจ่ายชำระหนี้ได้หลายครั้งจนกว่าจำนวนเงินจะครบตามที่ระบุบเช็ค
 • สามารถคำนวณการได้รับส่วนลดเงินสด ในกรณีที่มีการจ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนด
 • รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระเกินได้
 • สามารถระงับการจ่ายชำระหนี้แต่ละเลขที่เอกสารได้
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่าย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3 ,ภงด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า) ได้จากการบันทึกจ่ายชำระหนี้
 • สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้
 • สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินให้ Supplier ในแต่ละ Invoice
 • มีปฏิทินแสดงกำหนดวันจ่ายชำระ, กำหนดวันรับวางบิล, นัดชำระจากใบรับวางบิล และสามารถ Drill Down เพื่อดูต้นขั้วเอกสารและรายละเอียด เจ้าหนี้การค้าแต่ละรายได้
 • ทุกหน้าจอจะสามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้ว่าถูกอ้างอิงไปบันทึกข้อมูลที่ใดบ้างและสามารถ Drill Downดูตั้นขั้วเอกสารที่ อ้างอิงไปใช้งานได้
 • สามารถผูกอัตราสกุลเงินต่าง ๆ ไว้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
Service
Complain
ContactUs
Download