Sales Order ระบบขายและลูกค้าการค้า

Sales Order ระบบขายและลูกค้าการค้า

Sales Order

Sale Order
เป็นระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกหน้า Inquiry และเมื่อลูกค้าสนใจต้องการให้ประมาณราคาคร่าวๆก็สามารถ Estimate ราคาได้จากระบบซึ่งในการ Estimate รองรับเรื่องการ Mark Up ราคาได้อีกด้วย จากนั้นอ้างอิงข้อมูลจากการประมาณราคาไปจัดทำใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบเสนอราคาและจัดส่งให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมาให้บันทึกการสั่งจองเพื่อทำการจองสินค้าไว้ หรือสามารถนำข้อมูลการจองไปจัดทำการซื้อสินค้าเพื่อมาขายให้ลูกค้าได้หลังจากนั้นจะจัดทำใบสั่งขายและอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป กรณีที่มีการบันทึกจ่ายของจากคลังสินค้าสามารถอ้างอิงรายการจ่ายสินค้าออกจากแผนกคลัง มาบันทึกขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อใช้ตรวจสอบยอดระหว่างกัน หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ด้วย
 19927
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์