คำศัพท์ทางบัญชี หมวด G

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Gอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                             ความหมาย

gains
 
กำไร
general journal
 
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
general ledger
 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
generally accepted accounting principles
 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
Generally Accepted Accounting Principles GAAP
 
หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
goods
 
สินค้า
goods in process
 
สินค้าระหว่างผลิต
goods on consignment
 
สินค้าฝากขาย
goodwill
 
ค่าความนิยม
governmental accounting
 
การบัญชีรัฐบาล
gross
 
ก่อนหักรายจ่าย
gross book value
 
ราคาตามบัญชียกมา
gross earnings, gross income
 
กำไรขั้นต้น
gross loss
 
ขาดทุนขั้นต้น
gross profit
 
กำไรขั้นต้น
gross profit method
 
วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น
group depreciation method
 
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม
guaranteed bond
 
หุ้นกู้ที่มีประกัน

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 133
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์