คำศัพท์ทางบัญชี หมวด N

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Nอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                                  ความหมาย

nature
 
ถึงกำหนด
net book value
 
ราคาตามบัญชีสุทธิ
net loss
 
ขาดทุนสุทธิ
net present value
 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
net profit
 
กำไรสุทธิ
net purchase
 
ซื้อสุทธิ
net sales
 
ขายสุทธิ
net working capital
 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
net worth
 
ค่าสุทธิ
network
 
วงจร
nonmonetary items
 
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
note payable
 
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
note receivable
 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ


ที่มา : www.buncheeaudit.com
 134
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์