คำศัพท์ทางบัญชี หมวด O

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด O



อักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์                                                                                               ความหมาย

obsolete
 
ล้าสมัย
of depreciation
 
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
off-line
 
เครื่องเสีย
office equipment
 
เครื่องใช้สำนักงาน
offset account
 
บัญชีปรับมูลค่า
operating activities
 
กิจกรรมดำเนินงาน
operating cycle
 
วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน
operating expense
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
operational audit
 
การตรวจสอบการดำเนินงาน
opportunity cost
 
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
other assets,
 
สินทรัพย์อื่น
other expenses
 
ค่าใช้จ่ายอื่น
other income
 
รายได้อื่น
other liability
 
หนี้สินอื่น
output tax
 
ภาษีขาย
overhead
 
ค่าใช้จ่าย
overhead cost
 
ต้นทุนผลิตสินค้า
owners’ equity
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 84
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์