คำศัพท์ทางบัญชี หมวด T

คำศัพท์ทางบัญชี หมวด Tอักษร    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z

คำศัพท์
                                                                                                                    ความหมาย

T account
 
บัญชีรูปตัว “ที”
takeover
 
เข้าครอบครองกิจการ
tangible
 
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน
tangible fixed asset
 
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน
tax avoidance
 
การวางแผนภาษีอากร
temporary account
 
บัญชีกำไรขาดทุน
temporary investment
 
เงินลงทุนชั่วคราว
test
 
การทดสอบ
time-interest-earned
 
อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย
tool
 
เครื่องมือ
trace
 
พิสูจน์ติดตาม
trade account payable
 
เจ้าหนี้การค้า
trade discount
 
ส่วนลดการค้า
transaction
 
รายการ
transportation expense
 
ค่าขนส่ง
travelling expense
 
ค่าพาหนะเดินทาง
treasury shares
 
หุ้นทุนที่ได้รับคืน
trial balance
 
งบทดลอง
trust receipt
 
ทรัสต์รีซีท
typwriter
 
เครื่องพิมพ์ดีด

ที่มา : www.buncheeaudit.com
 141
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์