Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ใบขอเบิก       เป็นการบันทึกรายการขอเบิกสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่นการขอเบิกใช้ ขอเบิกผลิต, ขอเบิกตัดชำรุด เป็นต้น หลังจากที่บันทึกรายการใบขอเบิก จะต้องทำการอนุมัติใบขอเบิก อีกครั้งจึงจะสามารถอ้างอิงไปบันทึกรายการเบิกสินค้าได้

Benefit :

  • สามารถบันทึกรายการขอเบิกรายการกลุ่มสินค้าหลายประเภทพร้อมกัน
  • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกใบขอเบิกได้
  • รองรับการบันทึกรายการขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
  • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
  • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบขอเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
  • สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการขอเบิกเองได้ เพื่อระบุชนิดการเบิก
  • สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในใบขอเบิกเดียวกัน
  • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบขอเบิกไปบันทึกอนุมัติขอเบิก
  • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบขอเบิกจากระบบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :

  • รายงานใบขอเบิก  
Service
Complain
ContactUs
Download