Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์
1. ด้านข้อมูลลูกค้า โปรแกรมจะเก็บข้อมูลลูกค้าโดยละเอียด ทั้งข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ รูปภาพ แผนที่
2. ด้านทำการเช่าซื้อ โปรแกรมสามารถคำนวณค่างวดให้อัตโนมัติ คำนวณจำนวนเงินเช่าซื้อทั้งหมด ดอกผลเช่าซื้อต่องวด
ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี ค่าสินค้าต่องวด และค่าสินค้าคงเหลือ ประเภทการผ่อนมีให้เลือก
2 แบบ คือผ่อนแบบระยะชำระค่างวดและผ่อนแบบกำหนดวันที่ชำระของแต่ละงวดเอง ระบุอัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด
 Prosoft WINSpeed ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ

3. ด้านรับชำระเงิน แบ่งเป็น เงินดาวน์ เงินประกันสัญญา ค่างวด เบี้ยปรับ ปิดสัญญา
สามารถชำระได้ทั้ง เงินสด เงินโอน เช๊ค หรือส่วนลด

4. ด้านการดำเนินการ เอกสารติดต่อทวงหนี้ การล็อคสัญญาเพราะการชำระล่าช้า การเลื่อนกำหนดชำระ การตัดยอดเช่าซื้อ การบอกเลิกสัญญา การยึดคืน การฟ้อง การรับเงินหลังยกเลิกสัญญา การตัดหนี้สูญ ทะเบียน/ประกันภัย
5. ด้านใบกำกับภาษี ภาษีค่างวด เงินดาวน์ เงินประกันสัญญา การออกใบลดหนี้/เพิ่มหนี้
6. ด้านคิดค่าคอมมิชชั่น คิดจากยอดขาย กำไร
7. ด้านการเรียกรายงาน การวิเคราะห์ต่างๆ
ข้อแตกต่างระหว่างการขายผ่อนชำระ และการให้เช่าซื้อมีดังนี้
การขายผ่อนชำระ หมายถึง การที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ โดยยินยอมให้ผู้ซื้อจ่ายชำระเงินค่าสินค้าหรือ บริการบางส่วน ซึ่งเรียกว่า เงินวางเริ่มแรก หรือ เงินดาวน์ ส่วนที่เหลือจ่ายชำระเป็นงวด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว และที่สำคัญ การเช่าซื้อต้องทำสัญญาและสัญญาเช่า ซื้อถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ถือว่าเป็นโมฆะ
ในทางกฎหมาย แล้ว การขายผ่อนชำระใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑ การซื้อขาย ส่วนการเช่าซื้อใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๕ การเช่าซื้อ เป็นเกณฑ์บังคับในการปฏิบัติ นอกจากนี้ที่สำคัญ ในทางกฎหมาย การขายผ่อนชำระ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขาย ส่วน การเช่าซื้อ นั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าอยู่
ในทางการบัญชี อนุโลมให้ผู้ขายใช้หลักการบัญชีเดียวกัน สำหรับการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ ทั้งนี้เนื่องจาก นักบัญชี พิจารณาจากเจตนา กล่าวคือ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นแล้วนับแต่วันที่ตกลงซื้อขายกัน กระบวนการก่อให้เกิดรายได้สำเร็จแล้ว สามารถรับรู้ กำไรขั้นต้น ในงวดที่มีการขาย แต่เนื่องจากการขายผ่อนชำระหรือการให้เช่าซื้อมีระยะเวลาการผ่อนชำระยาวนาน เกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี การรับรู้กำไรขั้นต้น จึงอาจรับรู้โดยวิธีที่ถือว่า กำไรขั้นต้นเกิดขึ้นตามส่วนของเงินสดที่ได้รับชำระ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการโดยขายคอมพิวเตอร์ Notebook ผ่อนชำระ ซึ่งมีผลการดำเนินงานปี 2553 ดังนี้
01/12/2553 ซื้อ คอมพิวเตอร์ Notebook Sony โดยชำระเป็นสด จำนวน 42,000 บาท
12/12/2553 ขายสินค้าโดยผ่อนชำระ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยรับชำระค่าเงินดาวน์ 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวด 10 งวด
31/12/2553 บันทึกรับชำระเงินค่างวดสินค้า งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท
การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
1. กำหนดเลขที่บัญชีที่จะต้องใช้ในการทำรายการที่ระบบ Enterprise Manager > GL setup > กำหนดรหัสบัญชี

ชื่อบัญชี หมวดบัญชี รหัสบัญชี
กำไรขั้นต้น-รอตัดบัญชี หนี้สิน 23200-00
รายได้รอเรียกเก็บเงิน รายได้ 43000-06

2. ทำการแก้ไขโครงสร้างงบการเงินที่ระบบ General Ledger > GL Financial Statements > สร้างงบการเงิน

3. กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ที่ระบบ Enterprise Manager > AP Setup > กำหนดรหัสเจ้าหนี้

4. กำหนดรายละเอียดลูกหนี้ที่ระบบ Enterprise Manager > AR Setup > กำหนดรหัสลูกหนี้

5. กำหนดรหัสสินค้าที่ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า6. กำหนดคลังสินค้า ที่ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสคลังสินค้า

7. กำหนดที่เก็บสินค้า ที่ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสที่เก็บสินค้า

ขั้นตอนการบันทึกรายการวันธุรกิจเช่าซื้อ

จากตัวอย่าง : วันที่ 01/12/2553 ซื้อ คอมพิวเตอร์ Notebook Sony โดยชำระเป็นสด จำนวน 42,000 บาท

1. การบันทึกรายการซื้อ (สด) ที่ระบบ Purchase Order >PO Data Entry

จากตัวอย่าง : วันที่ 12/12/2553 ขายสินค้าโดยผ่อนชำระ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยรับชำระค่าเงินดาวน์ 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวด 10 งวด

2. การบันทึกรายการขายเชื่อ พร้อมรับเงินดาวน์ ที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > ขายเชื่อ

3. บันทึกรับเงินดาวน์ ที่ระบบ Account Receivable > AR Data Entry > รับชำระหนี้จะสังเกตุได้ว่า หลังจากรับเงินดาวน์แล้ว ยอดเงินคงเหลือค้างชำระหนี้จะแสดงให้เป็น 45,000 บาทจากตัวอย่าง : 31/12/2553 บันทึกรับชำระเงินค่างวดสินค้า งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท
4. การบันทึกรับชำระเงินค่างวด (งวดที่ 1) ที่ระบบ Account Receivable > AR Data Entry > รับชำระหนี้
5. ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะต้องบันทึกเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนในสมุดรายวันทั่วไป ที่ระบบ General Ledger > GL Data
Entry > รายการรายวัน
6. บันทึกกำไรขั้นต้นรอตัดบัญชี ในสมุดรายวันทั่วไป ที่ระบบ General Ledger > GL Data Entry > รายการรายวัน
7. สามารถตรวจสอบยอดบัญชีรายได้จากการขายและต้นทุนขายได้จากรายงาน งบทดลอง ณ วันสิ้นงวดบัญชี
8. ต้นทุนขาย สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบ Inventory Control > IC Analysis Report > รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย
และสามารถตรวจสอบยอดขายได้ที่รายงานยอดขายได้a. บันทึกรายได้ที่เป็นตัวเงินของปี 2553
ชื่อบัญชี
หมวดบัญชี
กำไรขั้นต้น x 100 = อัตรากำไรขั้นต้น
    ยอดขาย

 8,000 x 100 = 16%
    50,000
จำนวนเงินที่ได้รับ x อัตรากำไรขั้นต้น

5,000 + 4,500 x 16% = 1,520
สามารถตรวจสอบยอดบัญชีรายได้จากการขายเชื่อและต้นทุนสินค้าเพื่อขายจากรายงานงบทดลอง ณ วันสิ้นงวดบัญชีการแสดงข้อมูลในงบการเงิน ที่ระบบ General Ledger > GL Financial Statement > สร้างงบการเงิน

งบดุล :งบกำไรขาดทุน :

 Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai