Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร

วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
สามารถพิมพ์ได้โดยไปที่ระบบ General ledger / GL Form / พิมพ์ Voucher โดยสามารถเลือก option ได้ดังนี้
Date options เลือกได้ตามที่ต้องการ , เลือกจากวันที่เอกสารที่ต้องการ  , จากรหัสสมุดรายวัน , จากเลขที่เอกสาร / OK


  


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai