Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บันทึกรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารเงินมัดจำเครดิตมาบันทึกตัดรับชำระหนี้และต้องการให้แสดง รายละเอียดใ

บันทึกรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารเงินมัดจำเครดิตมาบันทึกตัดรับชำระหนี้และให้แสดงรายละเอียดในฟอร์มใบเสร็จ จะมีขั้นตอนอย่างไรมีขั้นตอนดังนี้
โปรแกรม WINSpeed 9.0 รองรับการบันทึกรับเงินมัดจำเครดิต > อ้างอิงมาทำรับชำระหนี้ รายละเอียดของ Tab Detail ของหน้าจอรับเงินมัดจำเครดิตให้ เนื่องจากเป็นลักษณะสินค้าบริการ ดังนั้นฟอร์มชำระหนี้จะถือเป็นใบกำกับ/ใบเสร็จรับเงิน
 เลือกฟอร์ม  ชื่อ dr_nowht_credeposit, dr_wht_credeposit
 ตัวอย่างฟอร์ม จะแสดงคำอธิบายรายการจากเมนูรับเงินมัดจำเครดิตให้Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai