Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

หากต้องการพิมพ์ซองจดหมายให้กับเจ้าหนี้ จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)

หากต้องการพิมพ์ซองจดหมายให้กับเจ้าหนี้ จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)

มีขั้นตอนดังนี้
สามารถทำได้โดยไปที่ ระบบ Account Payable > AP Forms พิมพ์ฟอร์มจดหมาย สามารถเลือกระบุรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการ โดยคำขึ้นต้นสามารถเลือกได้ เช่น เรียน กรุณาส่ง กรุณานำส่ง และยังสามาถเลือก Font และขนาด ได้  เมือเลือก option ตามที่ต้องการแล้ว กด ok


 
              
 


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai