Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ขั้นตอนการกำหนดสินค้าปกติ ให้เป็นกลุ่มสินค้าชุด มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการกำหนดสินค้าปกติ ให้เป็นกลุ่มสินค้าชุด มีขั้นตอนอย่างไร

การกำหนดสินค้าชุด สามารถกำหนดตามขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดที่ Enterprise Manage /IC Setup / กำหนดรหัสสินค้า ซึ่งสินค้าที่จะนำมาประกอบเป็นชุด ต้องกำหนดรายการกลุ่มสินค้าเป็นสินค้าปกติก่อน จากนั้นใส่รายละเอียดของสินค้าแล้ว กด Save

              
    
2. เมื่อกำหนดรหัสสินค้าปกติที่จะนำมาประกอบเป็นชุดเสร็จหมดแล้ว ให้กำหนดรหัสสินค้าที่เป็นตัวหลัก(สินค้าที่ตั้งเป็นรหัสสินค้าชุด)ขึ้นมา 1 ตัว แล้วเลือกรายการกลุ่มสินค้าเป็น สินค้าชุด

            
    
3. จากนั้น click ที่ Tab สินค้าชุด เพื่อกำหนดว่ารหัสสินค้าชุดนี้ ประกอบไปด้วย รหัสสินค้าปกติอะไรบ้างในการรวมกันเป็นสินค้าชุด

            


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai