Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ขั้นตอนการบันทึกและความหมายของหน้าจอจัดของ มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการบันทึกและความหมายของหน้าจอจัดของ มีขั้นตอนอย่างไร

เมนูจัดของ ระบบ Warehouse Management / WH Data Entry / เมนู จัดของ มีไว้ให้ฝ่ายจัดส่งหรือแผนกขนส่งของกิจการบันทึกรายการเอกสารที่ทางแผนกได้รับ Order ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบการจัดส่งสินค้าของคลังกิจการในขั้นตอนการขนส่งสินค้าอีกครั้ง ว่ามีการตรวจสอบสินค้าและส่งสินค้าครบตามจำนวนหรือไม่ ขั้นตอนการบันทึกรายการดังนี้
1. เมื่อรับ Order จากลูกค้า บันทึกรายการที่เมนู ใบสั่งขาย สามารถอ้างอิงใบสั่งขายมาบันทึกรายการที่เมนู จ่ายสินค้าออก (WH) หรือหากได้รับการอนุมัติ จ่ายสินค้าออก (WH) ได้โดยไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งขายก็สามารถบันทึกรายการที่ จ่ายสินค้าออก (WH) ได้
1.1 ในกรณีที่อ้างอิง ใบสั่งขายมาบันทึกรายการที่เมนูจ่ายสินค้าออก (WH) รหัสลูกค้าและรายละเอียดสินค้าจะแสดงให้อัตโนมัติ แต่หากเป็นกรณีที่ ไม่มีการอ้างอิงใบสั่งขายมาบันทึกรายการจะต้องทำการบันทึก “รหัสลูกค้า” เพื่ออ้างอิงเอกสารไปใช้หน้าจอ จัดของ และ เมนูขาย


 
2. เมื่อบันทึกเอกสารที่ เมนูจ่ายสินค้าออก (WH) แล้วให้อ้างอิงเอกสารไปที่เมนู จัดของ (Warehouse Management) มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้
2.1 รหัสลูกค้า ดึงรหัสลูกค้าที่ต้องการบันทึกรายการจัดของ ซึ่งจะต้องตรงกับ ใบจ่ายสินค้าออก (WH)
2.2 รหัสคลัง จะต้องดึงข้อมูลรหัสคลังสินค้าให้ตรงกับที่ได้กำหนดไว้ที่ เมนู จ่ายสินค้าออก (WH) ซึ่งโปรแกรมจะใช้ในการอ้างอิงเพื่อดึงเอกสาร “อ้างอิงเลขที่ใบ DP”
2.3 สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าที่จะจัดส่งได้ ตามเอกสารที่อ้างอิงในการเปิดใบจัดของ
2.4 จากนั้น Save


 

3. เมื่อบันทึกรายการเมนูจัดของเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปิด Inv. ที่ระบบ Sale Order / SO Data Entry / เมนูขายเชื่อหรือขายสด ยกตัวอย่างหน้าจอขายเชื่อ สามารถอ้างอิงเอกสารจาก หน้าต่าง จ่ายสินค้าออก (WH) ของรายการที่มีการอ้างอิงไปบันทึกที่เมนูจัดของ มาบันทึกรายการ

 
   


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai