Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บันทึกค่าใช้จ่ายจากธนาคารแล้วมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่เมื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บันทึกค่าใช้จ่ายธนาคารที่ระบบ Cheque and bank และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่เมื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่แสดงที่อยู่ของธนาคารให้  ต้องทำอย่างไร

มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
1.  เข้าที่ระบบ  Enterprise Manager / CQ Setup / กำหนดรหัสสาขาธนาคาร   เลือกสาขาของธนาคารที่ต้องการ  แล้วทำการบันทึกที่อยู่ของสาขาธนาคารลงไป


      

2.  บันทึกรายการที่ระบบ Cheque and bank / CQ Bank Adjustments / ค่าใช้จ่ายธนาคาร และบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ WHT

 

3.  เลือกรหัสธนาคาร และ รหัสสาขาที่ต้องการหัก ณ ที่จ่ายมาทำการบันทึกรายการ

 

4.  เข้าที่ระบบ Value Added Tax / VT Withholding Tax Report / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อพิมพ์ฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะแสดงที่อยู่ของธนาคารให้

 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai