Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Fixed Assets


http://old.prosoftwinspeed.com/FileSystem/Image/winadmin/20101109/logo.jpg 
 • สามารถกำหนดประเภทสินทรัพย์ รหัสแผนกที่ใช้สินทรัพย์ สถานที่ตั้งสินทรัพย์ได้ เพื่อให้ทราบว่าสินทรัพย์อยู่ที่ใด
 • สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อ ภายหลัง
 • สามารถกำหนดรุ่นสินทรัพย์ และยี่ห้อสินทรัพย์ได้
 • สามารถกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้ 
 • สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียด เกี่ยวกับสินทรัพย์ได้โดยละเอียด เช่น ชื่อสินทรัพย์อะไร? ประเภทสินทรัพย์? เป็นของ แผนกอะไร? ตั้งอยู่ที่ไหน? ซื้อมาเมื่อ ไหร่? ซื้อจากใคร? วันเดือนปีที่ซื้อ หรือได้มา? ราคาเท่าไหร่? บริษัทที่รับประกัน อายุ ประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้นสุดประกัน ฯลฯ
 • สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์ได้ เพื่อทำให้ทราบว่ามีกำไรและขาดทุนเท่าใดจากการขายสินทรัพย์ และโปรแกรมจะหยุด คำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ขาย และมีสถานะแจ้งให้ทราบด้วยว่าสินทรัพย์ถูกขายออกไป
 • สามารถบันทึกการยกเลิกการใช้ สินทรัพย์ได้ กรณีสินทรัพย์ชำรุด
   Prosoft WINSpeed สินทรัพย์ก่อสร้างเสร็จ สามารถ Post ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาบันทึก

  เสียหายไม่สามารถนำมาใช้งานได้ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ยกเลิกการใช้ และมีสถานะแจ้งให้ทราบว่าสินทรัพย์ถูกยกเลิกการใช้งาน
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้เพื่อเป็นการเก็บประวัติสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้างได้ ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียดและเมื่อสินทรัพย์ก่อสร้างเสร็จ สามารถ Post ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาบันทึกเป็นมูลค่าสินทรัพย์ได้
 • สามารถบันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกได้
 • สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้
 • การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สามารถ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาได้เอง เช่น 20%, 33% เป็นต้น
 • สามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาได้ตลอดเวลา ตามช่วงวันที่ที่ต้องการเรียกดู โดยโปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ
Service
Complain
ContactUs
Download