Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Warehouse Management

Prosoft WINSpeed บันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัติโนมัติได้,กำหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง ,การตรวจนับสต็อก  
  • สามารถกำหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง และการจ่ายสินค้าออกคลังได้ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายจากระบบ Sale Order มาบันทึกข้อมูลได้
  • สามารถบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อจากระบบ Purchase Order มาบันทึกข้อมูลได้
  • สามารถบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือระหว่างสาขาได้
  • สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชีในระบบ Inventory Control ได้
  • สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าได้ เช่น การรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับสต็อก การปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าโดยไม่มีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัติโนมัติได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ และสามารถปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้เอง
  • สามารถบันทึกการจัดของก่อนส่งให้ลูกค้าได้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
  • WH เป็นระบบการทำงานด้านคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบ ยืนยันยอดสต็อกกับฝ่ายบัญชีในระบบ Inventory Control System
Service
Complain
ContactUs
Download