Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Purchase Order


โปรแกรมบัญชีอันดับ 1 Prosoft WINSpeed
 • มีเมนู Estimate เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการประมาณราคาขาย ซึ่งสามารถที่บันทึกรายละเอียดต่างๆ ได้โดยตรง และสามารถที่จะอ้างอิงรายการมาจาก Inquiry ได้
 • สามารถบันทึกรายการที่มีสกุลเงินเป็นระบบเงินตราต่างประเทศได้
 • รองรับระบบการขายแบบฝากขาย (Consignment)
 • สามารถบันทึกวันที่กำหนดส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดสถานที่ส่งของสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
 • สามารถกำหนดจำนวนวันเครดิตและวงเงินเครดิตของลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดระยะเวลาเครดิตของลูกค้าตามแผนกที่เป็นผู้ขายสินค้าได้
 • มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ
 • สามารถดูรายการรายวัน ใบเสนอราคา ขายเชื่อ และกำหนดส่งของจากปฏิทินได้ โดยสามารถเลือกช่วงเดือน เลขที่เอกสารหรือรหัสลูกค้า
 • เมื่อเอกสารมีการอ้างอิงรายการ โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงรายการได้เพราะว่า เพื่อปกป้องเอกสารมีการแก้ไขรายการเดิม
Prosoft WINSpeed Order สามารถ Clear เอกสารเสนอราคา, สั่งจอง, สั่งขายได้เมื่อไม่ต้องการข้อมูล
 • สามารถ Clear เอกสารเสนอราคา, สั่งจอง, สั่งขายได้เมื่อไม่ต้องการข้อมูล
 • สามารถ Clear เอกสารสั่งจอง, สั่งขายแบบบางส่วนได้ (Partial)
 • หน้าจอแต่ละหน้าจอ จะแสดงสถานะของเอกสาร ซึ่งบอกถึงรายละเอียดการ อ้างอไปใช้งานในแต่ละเรื่อง
 • มีเมนูจัดของ (Picking Slip) เพื่อสะดวกในการจัดของ ของแต่ละคลังสินค้า
 • มีเมนู Sale Statistics เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลของระบบขาย และการตลาด
 • มีเมนู Sale History เก็บประวัติการขายสินค้าและราคาขายสินค้าครั้งหลังสุด
 • มีเมนูอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบก่อนส่งให้ลูกค้า
 • สามารถพักรายการ (On Hold ) เอกสาร Inquiry, Estimate, ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองและใบสั่งขายได้
 • สามารถ Copy ใบเสนอราคา เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเร็วกว่าคู่แข่ง
 • สามารถ Copy ใบสั่งจอง ใบสั่งขาย ขายเชื่อ ขายสด ลดหนี้ เพิ่มหนี้ได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบเสนอราคา ใบสั่งจอง ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษีหรือใบส่งของและบิลเงินสดได้ เองตามต้องการ
 • เป็นระบบการอ้างอิงเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกรายการใหม่ เช่น ใบเสนอราคาอ้างมาทำสั่งจองและใบสั่งขาย
 • กรณีที่บันทึกการขายตาม Step ของใบสั่งจองและใบสั่งขายโปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งจองและยอดสินค้าค้างส่งให้
 • มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตั้งแต่จัดทำใบสั่งขาย
 • มี Option ตรวจสอบ เสนอราคาได้เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ สั่งขายได้ เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ ขายได้เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ สั่งขายได้เกิน จำนวนสั่งจอง ขายได้เกินจำนวนสั่งขาย เตือนเมื่อมีเงินมัดจำลูกหนี้ ขายต่ำกว่าราคาทุน สั่งจองได้เกินใบเสนอราคาซึ่งจะต้องมีการกำหนดที่ Option ของระบบ SO
Prosoft Winspeed ตรวจสอบ เสนอราคาได้เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ สั่งขายได้
 • มีรายงาน Sale Stock ที่แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือที่ Sale สามารถขายสินค้า ได้โดยแสดงยอดตามบัญชี ยอดค้างรับ (ใบสั่งซื้อ) ยอดค้างส่ง (ใบสั่งขาย) ยอดสั่งจองสินค้า (ใบสั่งจอง) ที่สั่งจองออกแต่ยังไม่เป็นการตัด Stock จริรวมถึง สินค้าที่มี Serial No.
 • สามารถสอบถามต้นทุนและจำนวนสินค้าคงเหลือ
 • สามารถสอบถามประวัติการขาย โดยเลือกช่วงข้อมูล สินค้า ลูกหนี้ได้ตามต้องการ
 • สามารถสอบถามรายการสินค้าค้างส่ง สินค้าที่ต้องส่ง หรือสินค้าที่รอนำส่ง ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตที่ให้กับลูกค้าได้
 • สามารถบันทึกรับเงินมัดจำทั้งแบบมีภาษีและไม่มีภาษี
 • สามารถเปิดบิลขายได้โดยไม่ต้องบันทึกสินค้ายกมา
 • สามารถเปิดบิลได้ทันที โดยไม่ผ่านระบบใบเสนอราคา ใบสั่งจอง และใบสั่งขาย
 • สามารถ Copy Bill ได้ เพื่อความรวดเร็วในการออกบิล
 • สามารถอ้างอิงรายการจากสั่งขายมาเปิดบิลได้ทันที
 • โปรแกรมจะทำการ Default ราคาให้อัติโนมัติตามแต่ละหน่วยนับที่กำหนดไว้
 • โปรแกรมแสดงราคาขายให้อัตโนมัติตาม Campaign ที่กำหนดไว้ เช่น ราคาขายหลังสุด ราคาขายหลังสุดตามลูกค้า Promotion, Price List
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีอัตโนมัติตามลูกหนี้รายตัวได้ เช่น 7%, 10%
Prosoft WINSpeed สามารถเลือกประเภทภาษี
 • สามารถเลือกประเภทภาษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไม่คิดภาษี ) และ กำหนดประเภทการขาย (สินค้าหรือบริการ) ได้ในหน้าจอการบันทึก
 • เมื่อบันทึกการขายเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทำงานในหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลด ยอดสินค้าให้ในระบบ Stock รายงานภาษีขายในระบบ VAT บัญชีแยกประเภท ในระบบ GL 
 • สามารถปรับเปลี่ยน Form ใบกำกับภาษีได้เองตามต้องการ
 • สามารถบันทึกยกเลิกใบกำกับภาษี ออกแทนใบกำกับภาษีได้
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด LOT, Serial
 • เมื่อลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต (Credit Limit) สามารถเปิดวงเงินอนุมัติชั่วคราวได้ โดยกำหนดผู้มีอำนาจการอนุมัติได้ (Autorize)
 • มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำการขายสินค้ามากกว่ายอดคงเหลือต่ำสุดของสินค้า (Safety Stock)
 • มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
 • สามารถขายสินค้าทั้งที่มีภาษีและยกเว้นภาษีได้ในใบกำกับภาษีเดียวกัน
 • สามารถ Set Default สถานที่ส่งของ (Ship to) ของลูกค้าแต่ละรายได้และระบุสถานที่ส่งของ (Ship to)ได้หลายสถานที่ 
 • สามารถรับชำระหนี้ในรายการขายสดได้ทั้งเงินสด, เช็ครับ (หลายใบ), บัตรเครดิต และเงินโอนและรายละเอียดการรับ ชำระหนี้ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ในเอกสารใบเดียวกัน
 • สามารถแยกสมุดรายวัน (Book) คุมรายการขาย เช่น สมุดรายวันขายเชื่อ สมุดรายวันขายสด เป็นต้น
 • วิเคราะห์ประวัติการขายได้มากกว่า 10 ครั้งหลังสุด เพื่อแสดงราคา เครดิต การให้ส่วนลดเงินสดและข้อตกลง อื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนุมัติเครดิตได้
 • สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และสะสมทั้งปี เก็บข้อมูลสถิติการขาย
 • มีเมนูสอบถามสินค้า (Inquiry) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้เข้ามาทำ การติดต่อซื้อขาย หรือทำการสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า
     
Service
Complain
ContactUs
Download