Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Inventory Control

 Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชี มีเมนูสำหรับการ คำนวณต้นทุน และมีเมนูสำหรับการ Post IC แบบ Batch
 • มีเมนูสำหรับการ คำนวณต้นทุน และมีเมนูสำหรับการ Post IC แบบ Batch
 • สามารถกำหนดส่วนลดสินค้าได้หลายระดับ และให้ส่วนลดได้ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์(%) แต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน
 • สามารถกำหนดราคาและต้นทุนมาตรฐานที่เป็น สินค้าทั้งหมด บางกลุ่มสินค้า หรือ สินค้ารายตัวได้
 • สามารถกำหนดรายการราคาตามระยะเวลาวันเครดิต ตามช่วงวันที่ที่กำหนด
  ในสินค้าใดๆได้
 • สามารถการกำหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ารายตัวและสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้า หรือกลุ่มสินค้าต่อลูกค้า รายตัวหรือกลุ่มลูกค้า
   Prosoft WINSpeed Price List และ Promotion
 • สามารถกำหนดช่วงเวลานาทีทอง เพื่อช่วยในการ Promotion สินค้าได้
 • การกำหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้
 • สามารถกำหนด Priority ในการแก้ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ว่าสามารถให้แก้ไขได้อีกหรือไม่ 
 • สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรายการสินค้าประกอบกับหน้าจอ เพื่อช่วยในการกำหนดสินค้าในช่วงต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถเรียกดูรายงานของระบบได้ เช่น รายงานกำหนดราคาและ ต้นทุนมาตรฐาน, รายงานกำหนด Price list & Promotion และ รายงานกำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต
 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้า, สินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ 
 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้าบริการหรือสินค้ามี Stock 
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายประเภท เช่น สินค้าทั่วไป, สินค้ามี Lot, สินค้ามีทั้ง Lot และ Serial รวมถึง
  สินค้ามีอายุด้วย
 • มี Alert สำหรับรายการสินค้าที่หมดอายุ (Expire Date) แล้วดึงมาทำรายการ
 • สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 4 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average) ,วิธีเข้าก่อนออกก่อน
  (FIFO), วิธี Standard Cost และวิธี Specific Lot 
 • สามารถกำหนดจุดทศนิยมของจำนวนสินค้าและต้นทุนต่อหน่วยได้ตั้งแต่ 0 - 4 หลัก 
 • สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าและแสดง Alert เตือนเมื่อสินค้ากำลังจะหมดอายุ เพื่อง่ายต่อการบริหารและ
  จัดการกับตัวสินค้าที่กำลังหมดอายุ
       Prosoft WINSpeed สามารถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกำหนดได้ ทั้งสินค้าทั้งหมด, เฉพาะกลุ่มสินค้า หรือจะเป็นสินค้ารายตัวก็ได้
 • สามารถกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าได้ และมีหน้าต่างเตือนสินค้าที่
  ต้องสั่งซื้อ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้า
 • สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด, สูงสุดหรือปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
 • สามารถบันทึกใบขอเบิกและอนุมัติใบขอเบิก
 • สามารถบันทึกใบขอโอนย้ายสินค้าและอนุมัติขอโอนย้าย สินค้า,
  โอนย้ายสินค้าออกคลัง โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายข้อมูลเข้า
  คลังอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น การเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด, เบิกยืมหรือ เบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกการรับคืนจากการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น รับคืนจากการเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชำรุด, เบิกยืม หรือเบิกอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกแผนการรับสินค้า เพื่อที่จะรับสินค้าเข้าในอนาคต
 • สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสำเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ
 • สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสินค้าผลิตเสร็จภายในหน้าจอเดียวกัน
 • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้าโดยมีการแยกระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้า
 • สามารถปรับราคาขายสินค้าที่เคยขายไปแล้วได้โดยหน้าจอปรับราคาขาย
 • สามารถปรับปรุงเพิ่ม / ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock
 • มีเมนูคำนวณสินค้ารวมเป็นชุดและสินค้าแยกชุด เพื่อเป็นการประมาณการจำนวนสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรวม หรือแยก สินค้าชุด และยังสามารถกำหนดสินค้าแบบชุดซ้อนชุดได้
 • สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้ดังนี้
    • กำหนดราคาซื้อมาตรฐาน, ราคาขาย และต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost, ต้นทุนจัดเก็บและต้นทุนโอนย้าย)
    • กำหนด Price List, Promotion เฉพาะลูกค้ารายตัวและ สามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้า ต่อลูกค้ารายตัวหรือกลุ่ม ลูกค้า โดยมีเงื่อนไขตามช่วงเวลา
 • รายงานวิเคราะห์สินค้า และรายงานต้นทุนสินค้า
Service
Complain
ContactUs
Download