Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Budget Control


Prosoft WINSpeed กำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกประเภทต่างๆได้หลายประเภท
  • สามารถกำหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด
  • สามารถกำหนดงบประมาณได้ไม่จำกัดปีและหลายลำดับ
  • สามารถกำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก สาขา โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทาง
    การเงินขององค์กร
  •  เลือกวิธีกำหนด Budget ได้หลายแบบ คือ
   - ปรับเป็นจำนวนเงิน 
           - ปรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์
           - ปรับทบยอดทุกเดือน (%)
           - กำหนดเอง
           - เฉลี่ยทั้งปี
           - เฉลี่ยเดือนละ
Service
Complain
ContactUs
Download