Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
 

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ทำให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น
สามารถบริหารจัดการสินค้าทั้งการซื้อการขาย การควบคุมคลังสินค้า  
รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว
"


  คุณสาธกา นวลพรหม
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Support 

............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออันตรายและรับซ่อมแซมเตาเผาขยะ"                                   

 ทุนจดทะเบียน :  5,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน 
ซึ่งทำให้แต่ละแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถจัดระบบงานให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถบริหารจัดการสินค้า
ทั้งการซื้อ การขาย การควบคุม Stock รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
 -

                            
บทความโดย : คุณสาธกา นวลพรหม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftwinspeed.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai